Portraits (1984)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestiario (1986)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photomaton (1987)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anthropology (1990)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humanitas (2009)